facebook  twitter

Podrška organizacijama

20 dec 2017
14987 puta

Akteri lokalne zajednice su svi oni koji učestvuju u životu zajednice i daju joj bitne karakteristike, a time i učestvuju u kreiranju problema. Ako žele da se kreirani odnosno prepoznati problem uspješno riješi moraju da učestvuju i u kreiranju njegovog rješavanja. Stoga treba da učestvuju i u prepoznavanju i rješavanju problema. Odnosno, treba im dati priliku i da iskažu potrebe i daju svoje mišljanje o tome kako se njihove potrebe mogu zadovoljiti, kako riješiti problem i koji doprinos oni mogu dati tom procesu.

 

Akteri lokalne zajednice su: pojedinci (građani), neformalne grupe građana, organizacije civilnog društva, političke partije, institucije, profitna preduzeća (privatna i javna), lokalna samouprava, mjesna zajednica, mediji... Akteri lokalne zajednice, ako bi se za svaku zajednicu navodili poimence, različiti su, naravno, u zavisnosti od specifičnosti zajednice.

Sve aktere lokalne zajednice možemo svrstati u jedan od tri sektora: javni, profitni i civilni.

Nosilac, odnosno organizator aktivnosti u lokalnoj zajednici može biti svaki pojedinac koji želi da unese pozitivne promjene u zajednici. U današnje vreme postoji „kriza liderstva”, odnosno da je malo ljudi koji u sebi imaju sve potrebne osobine, vještine i znanja za pokretanje ljudi i upravljanje njihovim aktivnostima. Ovo je razlog više da se akcenat stavlja na zajednicu i kolektiv, a da se pri tom ne zanemare individualnost i individualna odgovornost.

Pokretači i organizatori mogu biti aktivni pojedinci iz zajednice, lokalna samouprava, organizacije civilnog društva, neformalne grupe građana i sl.

Dakle, svi akteri lokalne zajednice mogu biti nosioci razvojnih projekata u zajednici i organizovanih volonterskih programa. Dok se akteri razlikuju po svojoj prirodi i načinu djelovanja, programi mobilisanja građana su u svojim osnovnim komponentama gotovo uvijek isti.

ADP-Zid aktivno radi na jačanju kapaciteta organanizacija, profilisanju organizacija i razvijanju servisa koji se zasnivaju na dobrovoljnom uključenju građana – volonterskih servisa. Stvaranjem afirmativanog ambijenta za održivost civilnog sektora, što znači kvalitetnu zakonsku regulativu ali i razumijevanje potrebe uključivanja građana i postojanja procedura za vrednovanje rezultata rada koje ostvaruju organizacije civilnog društva, ADP-Zid aktivno radi na razvoju socijalnih servisa i servisa za razvoj zajednice kao i njihovom promovisanju, mjerenju rezultata i predstavljanju ekonomske vrijednosti.

Ako želite da razvijete održivi servis u zajednici, evo naše ponude.